8 mei, 19:00 uur: ALV Poseidon + voetbal

De ALV begint op woensdag 8 mei om 19:00 uur in verband met het voetbal. Ronald en Ab zorgen ervoor dat we na de ALV voetbal kunnen kijken in de soos. Ook is er extra bier besteld. Niets staat een gezellige voetbalavond meer in de weg!


Woensdag 8 mei, 19:00 uur: ALV Poseidon

De officiële vergaderstukken worden te zijner tijd verspreid via de PoseidonDigitaal en komen op de website te staan.

Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 april 2018
(Beschikbaar gesteld via website, PoseidonDigitaal en inzage-exemplaren op Poseidon)
4. Jaarverslag 2018
(Beschikbaar gesteld via website, PoseidonDigitaal en inzage-exemplaren op Poseidon)
4.1 Verslag kascommissie en decharge penningmeester
5. Bestuurssamenstelling 2019
Aftredend en herkiesbaar: Bram de Graaff (commissaris gebouw) en Nico van Dijk (commissaris roeien)
Voorstel nieuwe bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Monique van der Grijp
  • Secretaris: Janneke van der Zwaan
  • Penningmeester: Johan Cuijpers
  • Commissaris roeien: Nico van Dijk
  • Commissaris materiaal: Thomas Oblak
  • Commissaris gebouw: Bram de Graaff
  • Commissaris sociëteit: vacant
  • Ledensecretaris: Jaap Vos (geen bestuurslid)

6. Toevoegen offerteprocedure aan huishoudelijk reglement
(Beschikbaar gesteld via website, PoseidonDigitaal en inzage-exemplaren op Poseidon)

Pauze met botendoop

7. Toelichting Gitte van Twillert op haar functie als vertrouwenscontactpersoon
8. Voorstel samenstelling commissies:
Kascommissie: Piet Broekhuizen, Ronald Soesan, Marco Vet
 Commissie van beroep: Richard Logger, Jan-Frits de Gans, Maarten Veen Vertrouwenscontactpersoon: Gitte van Twillert
9. Begroting 2019
10. Rondvraag
11. Sluiting door de voorzitter